bougies standard N5 froides

bougie N5 filetage corut pour moteurs OS-GO ETC.